THE URBURB

התערוכה, אותה אצר אורי שלום יחד עם רועי ברנד וקרן יעלה גולן, הציגה סיכום של מאה שנות אדריכלות מודרניסטית בישראל. במרחב הישראלי של מאה השנים האחרונות המרחב נהגה ונכתב לפרטי-פרטיו בפעולה מחזורית, כל פעם מחדש, כלוח חלק. בנוף הבנוי הישראלי העכשווי, הדיכוטומיה המוכרת של עיר ופרבר היטשטשה לטובת ה- URBURB – יציר כלאיים חדש, לא עיר ולא פרבר כי אם פסיפס הבנוי איים איים. תפיסה זה יוצגה בתערוכה באופן פשוט וישיר: ארבע מדפסות מתוות דימויים על חול מדברי ואז מוחקות אותן. קנה המידה של הדימויים המודפסים על החול משתנה: תכניות ערים, שכונות, ובנייני מגורים.