• Site

  • 3D Study

  • Visualization

Project Description

סוקולוב 34
תוספת על מבנה מסחרי
2013-2016
רמת השרון
17,000 sqm
רישוי

תוספת על מבנה מסחרי ברחוב
סוקולוב, הרחוב המסחרי הראשי
של רמת השרון. התכנון כולל
חיזוק של המבנה הקיים ושידרוג
.החזיתות
לאור מרכזיותו של הרחוב
והשינויים שהוא עתיד לעבור
בשנים הקרובות, עבודת התכנון
כללה לימוד תלת מימדי מקיף
,של השתלבות המבנה בסביבה
וכן חלופות מרובות לבדיקות
.ראשוניות של חומריות ונפחים

Project Details