• Exist site image

  • Concept

  • Facade sketch

  • construction

  • Construction

Project Description

הגדוד העברי 35-37
בניין דירות
2013-2016
תל אביב
4,000 sqm
הושלם

המבנה מכיל 40 יחידות דיור
מעל חזית מסחרית רציפה
לאורך הרחוב. נפח הבניין מחולק
לארבעה נפחים משניים בכדי
לרכך את ההשפעה שיש לגודל
.הפרוייקט על הרחוב
הרווחים בין הנפחים מאפשרים
.חדירה של אור ואוויר

אותה תפיסה עיצובית ניכרת גם
בפרטים, כאשר הדגש היה על
עידון החזית על אף השימוש
בחומרי בניה סטנדרטים
.ובתקציב צנוע
הסכמה תוכננה כדי להכיל את
האופציה להגדלת מספר הדירות
.לפי מדיניות הצפיפות של העירייה
בכל אחת מהדירות, על אף
שטחן המצומצם, נפתחת ויסטה
רחבה מרגע הכניסה לדירה ומכל
.נקודה בחלל הציבורי שלה
כך, התקבלו דירות קומפקטיות
ויעילות מחד, ובנוסף בעלות
.תחושת מרחב

Project Details