• Site

  • Plan

  • Schemes

  • Visualization

  • Visualization

  • Visualization

Project Description

מיני ישראל
תכנית שדרוג המתחם
2011-2016
מטה יהודה
10,550 sqm
רישוי

התכנית מאפשרת בנייה
טבעתית בהיקף המתחם הקיים
כיום באופן המגדיר את החלל
ומאפשר הצללה על
.המעברים והשבילים
התכנית מאפשרת שימושים
שיעצימו את החווייה התיירותית
של המתחם כמו הסעדה, אולמות
.כנסים והופעות

Project Details