• Site

  • Vizualization

  • Ground floor

  • Section

Project Description

ישראליס 9
שימור ותוספת
2014-2016
תל אביב
1,040 sqm
ביצוע

מבנה לשימור שאינו מחמיר
באזור הכרזת אונסק”ו של העיר
.הלבנה במרכז תל אביב
המבנה כולל תשע יחידות דיור
בשלוש קומות קיימות ובתוספת
.קומות גג ומרתף

תוספת חיפוי אבץ עליון
במרווחים אנכיים קבועים של
שלושים ס”מ בקירות הקומה
,העליונה מעל המבנה הקיים
,המחופה טיח מסורתי על בסיס סיד
יוצר הבדלה ברורה המשדרת
,מודרניות של ניקיון נפחי וחומרי
תוך שמירה על צניעות והערכה
.לזיכרון הקיים

Project Details