• Lightings

  • Conception

  • Flexible area

  • Conference room

Project Description

משרדי קבוצת קאופמן
עיצוב חלל משרדים
2011
תל אביב
750 sqm
הושלם

סכמות מעניינות בדרך כלל נוצרות
,בתנאים מגבילים במיוחד. במקרה זה
מדובר בתנאים בסיסיים מורכבים: חלל
ארוך מאוד, כ-100 מטר, וצר במיוחד
פחות מ-10 מטר. על מנת להימנע
מסכמת מסדרון קלאסית, בחרנו לאתגר
.את נושא המעבר
התכנון נשען על סכמה מזוגזגת
המייצרת מהלך א-סימטרי, מבטים
.משתנים וחללים בגדלים שונים
הפרמטר המשמעותי הבא לתכנון היה
תאורה טבעית: החלונות הקיימים פנו
צפונה ומוקמו על חזית זאת בלבד. על
מנת לאפשר לאור טבעי לחדור לעומק
החלל, כל המחיצות המקבילות לחלונות
.אופיינו כזכוכית, הניצבת כקיר מלא
לאחר החלטות בסיס אלו, אפיינו את
:התקרות והתאורה בהתאם לסכמה
התקרה נפתחת לכל גובה החלל במעבר
וכך קיבל המעבר חתך שונה מזה של
.המשרדים
המערכות עוברות בחלל התקרה
ונותרו גלויות. גופי תאורה עגולים
בגדלים שונים נתלו על מנת לחדד את
.האפיון השונה של אזור המעבר

Project Details