• Site

  • Ground floor

  • Section

  • Vizualization

Project Description

הונא 16
בניין דירות
2016
תל אביב
382 sqm
תכנון מוקדם

אופי המגרש בשילוב עם התנאים
הסטטוטוריים הייחודיים בשכונת
.התקווה, הביאו לתכנון ייחודי
הפרוייקט מורכב מארבע
דירות טריפלקס כך שכל דירה
משתרעת על פני כל שלוש
קומות הבניין. ארגון התנועה
האנכית בתוך הדירות בלבד
(ולא באמצעות מהלך משותף)
איפשר את קיום הפרוייקט תחת
,התנאים הסטטוטוריים הסבוכים
ולכן היווה את המחולל המרכזי
.של התכנון

Project Details