• Site

  • Ground floor

  • Typical floor

  • Section

  • vizualization

Project Description

בניין דירות 
2016
תל אביב
636 sqm
רישוי

.מבנה חדש בשכונת פלורנטין
התכנון התמודד מול תא השטח
המצומצם והמגרש הצר, והיכולת
לקיים מבנה מגורים הכולל את
כל המערכות הדרושות בתא
שטח כזה לאור המציאות התכנונית
המורכבת בישראל, המחייבת
מרחבים מוגנים ונהלי בטיחות
קפדניים. הפרוייקט מעמיד
בשאלה את גבולות האפשרי
במסגרת הזאת, מבלי לאבד
.איכויות בחללי המגורים

Project Details