• Main Facade

  • Facade

  • Facade

Project Description

בית ספר הרמב”ם
בית ספר יסודי
2007-2009
רמת השרון
1,200 sqm
הושלם

בית ספר יסודי בן 6 כיתות הכולל
ספריה וחדרי מדעים. הנפחים
של המבנים השונים בבית הספר
.הוגדרו כקופסאות פשוטות
,כמו במשחקי קופסא של ילדים
כל קופסא היא ייחודית – מוגדרת
.על ידי צבע או מסה שונים
מבנה הכיתות תוכנן כמסה היוצרת
חזית ברורה לרחוב ובמקביל
מתפקדת כחסם רעש, על מנת
להעניק לחצרות בית הספר
.פרטיות

Project Details