• illustration: berend studio

  • illustration : berend studio

  • illustration : berend studio

  • Master plan

  • illustration : berend studio

  • illustration: berend studio

Project Description

מתחם האגם
תכנית מתאר
2014-2016
הוד השרון
180,000 sqm
רישוי

הפרוייקט ממוקם בקצה הדרומי
של הוד השרון בסמוך לאגם
מלאכותי ובוחן את ההתייחסות
של העיר אל הגבול הדרומי
שלה. התכנון ממשיך את הגריד
.העירוני ומושך אותו לכיוון האגם
הבינוי לאורך האגם מאופיין
בקו עקמומי המשכי היוצר רצף
של כיכרות פתוחות הצופות
על האגם. כמו כן, תוכננו לאורך
קו הטיילת ניתוקים בבינוי
המאפשרים מעבר ומבט פתוח
.לכיוון האגם
התכנון שומר על צללית נמוכה
בקרבת האגם, ועלייה לגובה ככל
.שמרחיקים ממנו

Project Details