• Site

  • Ground floor plan

  • Typical floor

  • Construction

  • Construction

  • Vizualization

Project Description

הירשנברג 9
תוספת למבנה קיים
2009-2016
תל אביב
712 sqm
רישוי

הפרוייקט כולל תוספת שתי
קומות ופנטהאוז למבנה קיים
לפי תכנית תמ”א 38

המבנה ממוקם באזור הכרזת
אונסק”ו של העיר הלבנה במרכז
תל אביב, ולכן הטיפול בחזיתות
.נעשה ללא שינויים מהותיים
תכנון הקומות הנוספות כלל
שינויים מינוריים על מנת להבדיל
.את התוספת מהמקור

Project Details