• Program

  • Section

  • Illustration

Project Description

ניבה
תכנית בניין עיר
2005-2016
תל אביב
15,000 sqm
רישוי

-התכנית ממוקמת על דרך יפו
תל אביב, קו התפר בין האזור
ההיסטורי של תל אביב הקטנה
ובין שכונת פלורנטין. אזור זה
מאופיין בבתי מלאכה ומסחר
שהיו חלק מרצועה ששירתה
-בעבר את קו הרכבת תל אביב
.ירושלים
הפרוייקט נועד לשרת את
תעשיית הטקסטיל של האזור
ומתבסס בקומת הקרקע על
ההחלטה התכנונית לשמר את
.סימטת גת רימון

Project Details