• Site

  • Concept

  • Ground Floor

  • 3rd floor plan

  • Vizualization

Project Description

אצ”ל 35
בניין דירות
2016
תל אביב
2,000 sqm
רישוי

הפרוייקט ממוקם בשכונת
התקווה, אחת השכונות
המורכבות בישראל, הן ברמת
התכנון הפיזי והן ברמה של
.חלוקת הבעלויות
המגרש הנתון בצורת ריש
פונה בשתי קצותיו לרחוב, כך
שהחללים הנגישים לציבור
מוקמו בקצוות – בקצה האחד
מסחר ובקצה השני הכניסה
.לבניין
המסחר ממוקם בקומת הקרקע
ובקומה הראשונה, וחללי
המגורים ממוקמים בקומות
העליונות. הפרוייקט כולל שתי
דירות דופלקס בלבד כאשר
בכל אחת מהן החללים המשותפים
.ממוקמים בקומה העליונה

Project Details