• Vizualization

  • Concept

  • School Plan

  • Ground floor plan

Project Description

   ‘בית ספר הרמב”ם – אגף ב
 הרחבת בית ספר יסודי
2015-2016
רמת השרון
2,700 sqm
לקראת ביצוע

אגף נוסף לבית הספר הכולל 10
כיתות, משרדים, חדרי מדעים
וטכנולוגיה וכן פיתוח לשטחי
.החוץ
האגף הנוסף תוכנן בהמשך ישיר
לתפיסה העיצובית של האגף
הקיים. המרווחים בין קופסאות
המבנים נוצלו ליצירת חללים
ציבוריים איכותיים בתוך המבנה
ומחוצה לו. עבודת התכנון כללה
שיקולי אקלים כך שעיצוב
החזיתות הדרומיות משלב בתוכו
.אלמנטי הצללה

Project Details